Idégrundlag og værdier

Idegrundlaget for Visions-Partiet er:

Visdom

  • Det åndelige menneske
  • Det holistiske princip
  • Den skabende bevidsthed

 

 

Visdom

VISIONS-PARTIET VIL MANIFESTERE VISDOM I POLITIK!
 
Ordet visdom må blive synligt i vort liv og i vort sprog igen. Det vil være centralt og smukt, fordi visdom er udtryk for den mest indsigtsfulde og kærlige måde at forholde sig til livet og til at leve i fællesskab med andre mennesker og omverdenen.

Visdom:
- er en indsigtsfuld og medfølende forståelse af livet.
- er viden og erfaring, der bruges ud fra kærlighed til livet.
- er holistisk i sin natur.
- er den højere bevidstheds naturlige udtryksform.

En snæver bevidsthed ser kun nogle få ydre sammenhænge - den ser forenklet. Dette bevirker at man finder løsninger, der kun behandler symptomer. Når vi arbejder på denne måde, mangler vi den grundlæggende forståelse og indsigt. Dette resulterer i regler, styring, kontrol om kamp.Den højere bevidsthed kan se bag om tingene og gennem en højere erkendelse forstå de skjulte årsags-virknings sammenhænge. Den højere bevidsthed gør det muligt at finde visdomsfulde løsninger, som minimere regler, styring og kontrol, fordi visdom får livet til at udvikle sig på en sund måde. Visdom mindsker også sandsynligheden for at problemerne opstår igen.Et ideal for Visions-Partiet er at fremme den indsigtsfulde, højere bevidsthed i mennesket.

3 Grundprincipper

Det åndelige menneske
Mennesket er et åndeligt væsen. Ånden er det højere i mennesket, dét der løfter mennesket udover sig selv og forener det med andre mennesker og med alt liv. Når ånden bliver levende i et menneske åbner det sig således for etik i handling, fællesskabsfølelse og en holistisk indstilling. Ånden rummer stærke kræfter. Ånden er den højere vilje, drivkraften mod de højere værdier. Ånden vil livet og enheden. Ånden viser sig også i sjælens egenskaber, som er kærlighed, godhed, medfølelse, tilgivelse, taknemmelighed, omsorg, storhed, værdighed, skønhed, skabende evner og kunst. At være i kontakt med de åndelige og sjælelige kræfter er stærkt helbredende for mennesket. Manglende kontakt med sådanne kræfter er årsag til fysisk såvel som psykisk sygdom.

Et ideal for Visions-Partiet er at skabe bevidsthed om menneskets åndelige og sjælelige kræfter og anvende denne viden i det politiske arbejde.

Det holistiske princip
Ifølge den holistiske tankegang indgår enhver enhed eller del som bestanddel i en større helhed, der igen indgår i endnu større helheder. Enhver del er igennem helheden forbundet med de andre dele. Påvirkes delen så påvirkes helheden og også de andre dele. Vi kan således ikke forstå delen som en afgrænset enhed. Vi kan kun forstå delen, når vi kender til helheden. Disse forhold har sit udspring i, at der er bevidsthed og ånd bag alt - både i mennesket og i naturen.

Et ideal for Visions-Partiet er at anvende den holistiske tankegang i forbindelse med samfundets udvikling, så selviske motiver vil vige for hensynet til helheden og vil erstattes af næstekærlige motiver, som bevirker fælles ansvar og etiske holdninger.

Den skabende bevidsthed
Bevidstheden rummer skabende kræfter.
Vores bevidsthed - i form af vores mere eller mindre klare tanker og holdninger - er afgørende for det, som vi kan skabe i vores liv og i vores omgivelser. Jo mere bevidste vi er, jo bedre kan vi skabe det vi vil. Klare og præcise tanker, holdninger og visioner er stærkt skabende. De giver klare mål og stærk handlekraft.Uklare tanker, holdninger og visioner skaber slør og giver ingen kraft. Politisk bevidsthed er på samme måde afgørende for, hvad der kan skabes ad den politiske vej. En højere bevidsthed åbner for visdom i handling og visioner for en visdomsfuld samfundsudvikling. Skal vi forbedre vores samfund, må vi ændre vores bevidsthed - vi må ændre vores tanker, holdninger og visioner. Jo flere mennesker, der tænker den samme klare tanke, jo stærkere skabes en kollektive tankeform, som også påvirker og inspirerer andre mennesker.

Et ideal for Visions-Partiet er at formulere klare og præcise visioner, tanker og holdninger, der kan inspirere mange mennesker og dermed medvirke til at skabe en positiv udvikling af samfundet.

Værdier

Visions-Partiet lægger vægt på de menneskelige værdier mere end på materielle værdier. Følgende værdier vil Visions-Partiet prioritere højt:


Tryghed, Sundhed
  Fysisk og psykisk tryghed
Sundhed i befolkningen
 
 Hjertets kvaliteter
  Kærlighed, Visdom, Godhed
Positivitet, Glæde, Skønhed

Frihed
Værdighed, Medmenneskelighed
Etik, Ligeværd, Fællesskabsfølelse
Ansvarlighed
 
 Skaberevne, Kommunikation
  Skabende aktivitet, - kunst og kreativitet
Dialog og brobygning, hvor der er kløfter
- og på denne måde fremme fællesskabet
 
 Bevidsthed, Vision
  Løse samfundets opgaver og problemer med en
så høj bevidsthed som muligt
Klare visioner og målretning i udførelsen
 
 Enhed, Spiritualitet
  Løse samfundets problemer ud fra en holistisk
spirituel indstilling - både vedrørende mennesker,
dyr, planter og naturen

Spirituelle værdier i samfundet
Respekt og ligestilling mellem alle nationer, racer og religioner